wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulaminy
Biuro w Zakopanem


Tour&Travel Poland s.c.
ul. Kościuszki 15, Zakopane
katarzyna.mroz@ttpoland.eu
telefon: +48 18 20 150 51
+48 508 042 265
+48 511 408 151

Biuro czynne:
poniedziałek-piątek 9;00-17;00

Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.skokizakopane.pl

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu – sklepu internetowego www.skokizakopane.pl  jest Tour & Travel Poland s.c. z siedzibą w Zakopanem, osiedle Pardałówka 1/69, zwany dalej Sprzedawcą.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.skokizakopane.pl w którym użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów.

Sprzedawca – Tour & Travel Poland s. c. z siedzibą w Zakopanem, os. Pardałówka 1/69, biuro: ul. Kościuszki 15

Organizator – Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1b, 34-500 Zakopane

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu.

Impreza – weekend Pucharu Świata składający się z piątkowego treningu i kwalifikacji, konkursu w sobotę i niedzielę

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

§ 2. Rejestracja i logowanie

1.Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji czyli założenia konta.

W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę „ZAŁÓŻ KONTO”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.

2.Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminów, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć pole „UTWÓRZ KONTO”.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza zostanie utworzone odrębne konto dla Klienta, a na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.

Podanie prawidłowych danych osobowych jest niezbędne do właściwej realizacji złożonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego.
W zakładce „Moje dane” Klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień

1.Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony http://www.skokizakopane.pl

Klient musi założyć konto, a jeżeli już je posiada to zalogować się. Następnie wejść w KATEGORIE – KUP NOCLEG + BILET i wybrać z listy produkt, włożyć go DO KOSZYKA” a następnie

KROK 1

- wybór ilości produktów

- kraj dostawy: Polska   

- forma wysyłki

- forma płatności

- do kasy

KROK 2

Jeśli Klient nie zarejestrował się i założył konto lub się nie zalogował w tym miejscu może to zrobić  

KROK 3

Weryfikacja danych Klienta  i zamówienia

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

KROK 4

Podsumowanie złożonego zamówienia

 

2. Po dokonaniu zakupu Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na maila podanego podczas rejestracji z danymi do zapłaty i załącznikami: umowa, karta rejestracyjna wymagana do wystawienia imiennego biletu z oświadczeniem o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej przeciw covid – 19 lub ozdrowieńca, regulaminy, klauzulę RODO.

Po wypełnieniu i podpisaniu umowy, karty rejestracyjnej z oświadczeniem  należy je odesłać mailem. Zamówienie należy opłacić w podanym terminie i na konto bankowe w potwierdzeniu zamówienia.

Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma mailem  voucher na pobyt w obiekcie hotelarskim. Bilety imienne będą do odebrania w recepcji obiektu hotelarskiego.

Na dzień 20.10.2021 z obowiązku składania oświadczenia zwolnione są dzieci do lat 12-tu chyba, że ulegną  zmianie przepisy w tym zakresie.

3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta w karcie rejestracyjnej, oświadczeniu   i umowie.
§ 4. Produkty i ceny

1.Produkty ( nocleg + bilety ) zawierają bilety imienne dla wszystkich osób i voucher na pobyt w obiekcie hotelarskim. Bilety imienne zostaną wystawione na podstawie danych z karty rejestracyjnej przesłanej mailem z potwierdzeniem zamówienia. Za poprawność danych umieszczonych na karcie rejestracyjnej odpowiada Klient. 2.Każda osoba wchodząca na teren skoczni musi posiadać ważny dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celach weryfikacyjnych (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, itp.) oraz paszport covidowy . Organizator Pucharu zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren skoczni osoby z biletem nie posiadającej przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i / lub paszportu covidowego lub gdy dane na  dokumencie nie pokrywają się z danymi zamieszczonymi na bilecie.

3.Ceny produktów zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich

§ 5. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać wyłącznie przelewem elektronicznym lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Podczas dokonywania przelewu należy wpisać w tytule przelewu numer zamówienia otrzymany mailem. Po potwierdzeniu przez system bankowy wpływu płatności  Klient otrzyma na adres mailowy podany przy rejestracji informację o zaksięgowaniu wpłaty (odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu spoczywa na Kliencie).  

2. Klient może wybrać tylko formę dostawy produktów: odbiór w recepcji obiektu hotelarskiego. Bilety imienne zostaną dostarczone do recepcji obiektu hotelarskiego nie wcześniej niż 1 dzień przed terminem pobytu, a voucher na pobyt zostanie po dokonaniu zapłaty przesłany mailem.

3. Zamówienie nieopłacone w terminie zostanie anulowane bez wcześniejszego powiadamiania Klienta.

§ 6. Rezygnacja i wymiana

1.Klient może zrezygnować bez podania przyczyny w każdej chwili składając oświadczenie w formie pisemnej. Za osobę niepełnoletnią rezygnację składają jej ustawowi przedstawiciele. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia.

2. W  przypadkach rezygnacji Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę. Wysokość faktycznych kosztów zostanie ustalona indywidualnie. Szacunkowa wysokość kosztów w zależności od terminu rezygnacji wynosi:

- 20% ceny imprezy jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

- 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29-8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

- 90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

3. Sprzedawca nie obciąży Klienta kosztami rezygnacji za wyjątkiem opłaty za wymianę biletu jeżeli Klient najpóźniej  w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę, która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.

4.Zmiany danych osobowych na bilecie imiennym można dokonać jednokrotnie do zamówienia, najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy, na którą został zakupiony bilet. Zmiana danych osobowych możliwa jest wyłącznie przez Klienta, który zakupił bilet. Opłata za zmianę danych osobowych na bilecie imiennym wynosi 150 PN za każdą sztukę.  

5. Zmiana biletu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn losowych. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany biletu po udokumentowanie przez Klienta tej okoliczności.

6. W przypadku odwołania Imprezy przez Organizatora lub decyzji o przeprowadzeniu jej bez udziału publiczności  będącej wynikiem obowiązujących przepisów związanych z pandemią covid-19 Sprzedający dokona zwrotu należności za bilety, a w przypadku niewykorzystania noclegu Klient otrzyma voucher na pobyt w obiekcie hotelarskim do wykorzystania w terminie późniejszym.

7.Prawo do występowania o zwrot posiada tylko Klient, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym. Zwroty do zakupów  na podstawie faktury będą realizowane po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej.

§ 7. Dane osobowe

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

Zarejestrowany Klient w Sklepie Internetowym ma dostęp do swoich danych i może je zmienić w każdym czasie poprzez stronę internetową www.skokizakopane.pl albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej lub żądać ich usunięcia. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Dokonując zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do SANEPID w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

§ 8 Klauzula COVID-19

1. W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii, Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami określającymi ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązującymi w dniu jej rozgrywania.

2. Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, wstęp na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich organizowane w Polsce w sezonie zimowym 2021/22 posiadać będą tylko i wyłącznie osoby, które na dzień rozgrywania zawodów mają:

- status osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów

- status ozdrowieńca zgodnie z przepisami obowiązującymi  na dzień rozgrywania zawodów

- na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego są zwolnione dzieci do lat 12-tu ale będą stosowane przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów  oraz złożyły dobrowolne odpowiednie oświadczenie w karcie rejestracyjnej w momencie zakupu

3. Potwierdzenie nieprawdy podlega karze zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu karnego.

4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania i zachowania wszelkich zasad obowiązujących w momencie rozgrywania zawodów – zachowania dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, itp. Niestosowanie się do obowiązujących zasad skutkowało będzie odmową wstępu lub usunięciem z terenu Imprezy, bez prawa zwrotu kosztów biletów.

5. Decyzja o przeprowadzeniu Imprezy z udziałem publiczności lub bez niej podjęta zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogłoszona przez Organizatora najpóźniej w dniu jej rozgrywania.

6. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia Imprezy z udziałem publiczności, będącej wynikiem obowiązujących przepisów Sprzedający realizował będzie zwroty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Prawo do występowania o zwrot posiada tylko Klient, który zakupił Imprezę.                                                                                                                                                         
8. Dokonując zamówienia w sklepie, Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do SANEPID w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Informujemy, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”

Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

2.Ostrzegamy, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla witryny, Administratora bądź innych użytkowników oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Klienta jest uzależnione od decyzji Administratora.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

REGULAMIN ORGANIZATORA

określający zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Tatrzański Związek Narciarski w Zakopanem
1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin („Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie (zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopane 2023) przeprowadzanej przez Organizatora, tj. Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Bronisława Czecha 1 oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.
2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.
2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy w zakresie jej głównego programu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2.3 Organizator ma prawo zmienić program imprezy z ważnych przyczyn od niego niezależnych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja uczestników lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie, któregokolwiek z elementów imprezy.
2.4 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy z uczestnictwem publiczności opierając się na obowiązujących w momencie odbywania się imprezy ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2.5 W ramach imprezy Organizator zorganizuje oprawę artystyczną połączoną z konkursami, grami i zabawami tanecznymi prowadzonymi przez wykwalifikowanych DJ-ów, sprzedaż produktów regionalnych, zaplecze sanitarne, ponadto jako atrakcją dodatkową będzie przeprowadzony konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który nie jest objęty głównym programem imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet w przypadku nie odbycia się, któregokolwiek z elementów dodatkowych nie objętych głównym planem imprezy z przyczyn wskazanych w punkcie 2.3 oraz 2.4
2.6 W przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii, Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązującymi w dniu jej rozgrywania.
3. Zakres obowiązków Uczestnika.
3.1 Uczestnik imprezy jest zobligowany do zapoznania się z jej Regulaminem, w tym „Regulaminem Imprezy Masowej,” Regulaminem Skoczni Narciarskiej i innymi zasadami, które mogą dotyczyć zarówno samej imprezy, jak i osób biorących w niej udział.
3.2. Uczestnik poprzez wstęp na teren odbywania się imprezy wyraża zgodę na:
a) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy do celów marketingowych Organizatora;
b) przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;
c) znalezienie się w zatłoczonym pomieszczeniu, wraz z utrudnieniem wynikającym z takich okoliczności;
4. Bilety, wejście
 4.1 Zakupiony bilet należy traktować, jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na teren imprezy, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.
4.2 Bilet uszkodzony, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie uprawnia do wejścia na imprezę, refundacji ani zamianie na inny bilet.
4.3 Organizator nie wydaje duplikatów biletów.
4.4 W razie dystrybucji biletów za pośrednictwem tzw. voucherów, niniejsze zasady stosuje się odpowiednio.
4.5 Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion skoczni, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu.
4.6 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez wiedzy i zgody Organizatora.
4.7 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
4.8 Wejście na stadion skoczni odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora, bramy wejściowe na skocznię zostaną zamknięte o czasie określonym przez Organizatora, zgodnie z informacją podaną na bilecie. 4.9 Zakupiony bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieobycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakup i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Organizatora.
4.10 W przypadku zwrotu należności za zakupiony bilet ze względu na sytuacje opisanej w pkt. 4.9 niniejszego regulaminu organizator zwraca jedynie wartość nominalną zapisaną na bilecie bez dodatkowych kosztów tj.: dojazdu, zakwaterowania i itp. 4.10 Ze względu na masowy charakter imprezy, każda osoba, bez względu na wiek, musi posiadać ważny bilet wstępu na imprezę.
4.11 Obowiązujące bilety imienne ważne są tylko i wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren Imprezy osób, posiadających bilety wystawione na inne dane lub nie posiadających ważnego dokumentu tożsamości.
5. Bezpieczeństwo imprezy
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:
a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, niebezpiecznych narzędzi oraz jakiekolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
d) zakazać wnoszenia na teren imprezy określonych przedmiotów, nie wskazanych w pkt. 3.1 pkt. C takich jak butelek z napojami, drzewców, itp.
e) zmienić miejsce, do zajęcia którego uprawnia bilet, w zakresie dowolnego poziomu nawigacji.
6. Postanowienia dodatkowe
6.1 Niezależnie od niniejszych zasad uczestnik jest obowiązany przestrzegać stosownych zapisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
6.2 Nabywca poprzez zakup biletu, akceptuje powyższe zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie bez zastrzeżeń.
6.3 Sprzedawca biletu nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności za działania Organizatora w zakresie dotyczącym imprezy, nie wyłącza to odpowiedzialności za działania sprzedawcy i osób, którymi się posługuje mające na celu wyrządzenie szkody Organizatorowi i Uczestnikowi.

Organizator - Tatrzański Związek Narciarski
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania - 1 września 2022 roku

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Imprezy" zostaje wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 poz. 2139) (zwanej dalej Ustawą) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.
2.Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2022, która odbędzie się w dniach 13-15 stycznia 2023 roku na skoczni narciarskiej WIELKA KROKIEW w Zakopanem, zwanej dalej Imprezą, której organizatorem jest Tatrzański Związek Narciarski w siedzibą w Zakopanem, ul. Br. Czecha 1, telefon 18 20 153 08, zwanym dalej Organizatorem.
3.Uczestnicy imprezy mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach i godzinach
 Data                           Otwarcie bram                      Zamknięcie bram
13 stycznia 2023         Godz. 15:00                            Godz. 17:30
14 stycznia 2023         Godz. 13:00                            Godz. 15:30
15 stycznia 2023         Godz. 13:00                            Godz. 15:30
4.Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej.
5.Wstęp na imprezę masową mają osoby posiadające ważny bilet, lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
6.W przypadku, gdy uczestnikiem Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 13 lat, może uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
7.Zasady wykorzystania zakupionego biletu: - zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu, - bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi, - organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów, - bilet uszkodzony, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet, - każdy bilet jest imienny, ważny z dokumentem tożsamości posiadającym zdjęcie - posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania ani osoby towarzyszącej ani dzieci, - zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion skoczni, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu, - posiadacz biletu jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi na bilecie oraz mapką która ułatwi bezkolizyjne dojście do właściwego SEKTORA.
8.Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
9.Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo psychotropowych.
10.Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
11.Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
12. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1–3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
13.Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.
14.Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych o pojemności powyżej
0,2 l oraz całkowity zakaz wnoszenia napojów alkoholowych, napojów w puszkach, napojów w opakowaniach szklanych, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży, flag oraz transparentów na drewnianych drzewcach, wskaźników laserowych, itp.
15.Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych.
16.Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 PLN.
17.Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 nr 52, poz. 525 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
18.Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
19.Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.
20.Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
21.Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.
22.Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.
23.Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
24.Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
25.Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.
26.Osoby, o których mowa w pkt.25, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
27.Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
28.Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i małe dzieci.
29.Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
30.Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
31.Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ, oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosować się do nich (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Obiektu BĘDĄ ROZMIESZCZONE PRZY BRAMACH WEJŚCIOWYCH NA TEREN IMPREZY MASOWEJ).
32.Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowe o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
33.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej. 34.Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
35.Kto nie wykonuje poleceń porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 PLN.
36.Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu oraz biorąc pod uwagę możliwość zmian atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.
37.Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
38.Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu (informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w biurze TZN przy ul. Bronisława Czecha 1 w Zakopanem).
39.Zabrania się wnoszenia na teren obiektu profesjonalnych aparatów fotograficznych (tzw. lustrzanek, bez względu na rodzaj obiektywu) oraz kamer wideo.
40.Na imprezie będzie odbywała się sprzedaż dopuszczonego przez prawo napoju alkoholowego tj. piwa o zawartości alkoholu do 3,5 % wg. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (zmiana Dz. U z 2011r. nr 217 poz. 1280).
41.Sprzedaż, podawanie oraz spożywanie piwa obywać będzie się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. - przy wejściu na trybunę D, oraz - przy wejściu na trybunę A.
42.Sprzedaż oraz podawanie piwa odbywać się będzie kolejno:
13 Stycznia 2023 od godz. 15.00, koniec pół godziny przed końcem zawodów
14 Stycznia 2023 od godz. 13.00, koniec pół godziny przed końcem zawodów
15 Stycznia 2023 od godz. 13.00, koniec pół godziny przed końcem zawodów
43.Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym piwo nie będzie podawane wg. art. 181 ust. 4 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
44.WEJŚCIE NA TEREN IMPREZY MASOWEJ OZNACZA NINIEJSZEGO AKCEPTACJĘ REGULAMINU.
45. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Organizator – Tatrzański Związek Narciarski
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 1 września 2022 roku


Przejdź do strony głównej
Używamy plików cookies, aby zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie. Jeśli będziesz kontynuować, uznamy, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies na naszej stronie. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu