wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulaminy2

Regulaminy


 

Regulamin Organizatora

 

Określający zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Organizatora, tj. Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopane 34-500 przy ulicy Bronisława Czecha 1b oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy w zakresie jej głównego programu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje zwrot nominalnej ceny zakupu biletu na pisemny wniosek złożony w siedzibie organizatora lub w punkcie zakupu biletu w terminie 7 dni, na podstawie dowodu zakupu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni, od daty jego wpływu do siedziby organizatora lub punktu zakupu biletu.

2.3 Organizator ma prawo zmienić program imprezy z ważnych przyczyn od niego niezależnych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja uczestników lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie, któregokolwiek z elementów imprezy.

2.4 W ramach imprezy organizator zorganizuje oprawę artystyczną połączoną z konkursami, grami i zabawami tanecznymi prowadzonymi przez wykwalifikowanych dj-ów, sprzedaż produktów regionalnych, zaplecze sanitarne, ponadto jako atrakcją dodatkową będzie przeprowadzony konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich który nie jest objęty głównym programem imprezy.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet w przypadku nie odbycia się, któregokolwiek z elementów dodatkowych nie objętych głównym planem imprezy z przyczyn wskazanych w punkcie 2.3.

3. Zakres obowiązków Uczestnika.

3.1 Uczestnik imprezy jest zobligowany do zapoznania się z jej Regulaminem, w tym „Regulaminem Imprezy Masowej”, Regulaminem Skoczni Narciarskiej i innymi zasadami, które mogą dotyczyć zarówno samej imprezy, jak i osób biorących w niej udział.

3.2. Uczestnik poprzez wstęp na teren odbywania się imprezy wyraża zgodę na:

a) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy do celów marketingowych Organizatora;

b) przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;

c) znalezienie się w zatłoczonym pomieszczeniu, wraz z utrudnieniem wynikającym z takich okoliczności;

4. Bilety, wejście

4.1 Zakupiony bilet należy traktować, jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na teren imprezy, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

4.2 Bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie uprawnia do wejścia na imprezę, refundacji ani zamianie na inny bilet.

4.3 Organizator nie wydaje duplikatów biletów.

4.4 W razie dystrybucji biletów za pośrednictwem tzw. voucherów, niniejsze zasady stosuje się odpowiednio.

4.5 Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion skoczni, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu.

4.6 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez zgody Organizatora.

4.7 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

4.8 Wejście na stadion skoczni odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora, bramy wejściowe na skocznię zostaną zamknięte o czasie określonym przez Organizatora, zgodnie z informacją podaną na bilecie.

4.9 Zakupiony i niewykorzystany bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieobycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakupu i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Organizatora.

4.10 Bilety ulgowe na kwalifikacje przysługują dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Bezpieczeństwo imprezy

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, niebezpiecznych narzędzi oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

d) zakazać wnoszenia na teren imprezy określonych przedmiotów, nie wskazanych w pkt. 3.1 pkt. C takich jak butelek z napojami, drzewców, itp.

e) zmienić miejsce, do zajęcia którego uprawnia bilet, w zakresie dowolnego poziomu nawigacji.

6. Postanowienia dodatkowe

6.1 Niezależnie od niniejszych zasad uczestnik jest obowiązany przestrzegać stosownych zapisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

6.2 Nabywca poprzez zakup biletu, akceptuje powyższe zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie bez zastrzeżeń.

6.3 Sprzedawca biletu nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności za działania Organizatora w zakresie dotyczącym imprezy, nie wyłącza to odpowiedzialności za działania sprzedawcy i osób, którymi się posługuje mające na celu wyrządzenie szkody Organizatorowi i Uczestnikowi.

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.sklep.ttpoland.eu

 §1 Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu – sklepu internetowego www.sklep.ttpoland.eu jest Tour & Travel Poland s.c. z siedzibą w Zakopanem, osiedle Pardałówka 1/69, zwany dalej Sprzedawcą.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.sklep.ttpoland.eu, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów biletów wstępu;

Sprzedawca – Tour & Travel Poland s.c.

Organizator – Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1b.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Tour & Travel Poland s.c. zapakuje zamówione bilety i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta, uzależniony jest od terminu przekazania biletów przez Organizatora ;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

§ 2. Rejestracja i logowanie

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.sklep.ttpoland.eu wybrać zakładkę „ZAŁÓŻ KONTO”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email oraz hasło.

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Organizatora, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć pole „UTWÓRZ KONTO”.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza klientowi zostanie utworzone odrębne konto, a na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji.

Podanie prawidłowych danych osobowych jest niezbędne do właściwej realizacji złożonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.
W zakładce „Moje dane” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

 § 3 Składanie zamówień

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep.ttpoland.eu. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

- rodzaj zamawianego biletu;

- adres, na jaki ma być dostarczony towar;

- sposób dostawy;

- sposób płatności.

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Na adres email wskazany podczas rejestracji Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z numerem rezerwacji. W mailu potwierdzającym rezerwację znajdują się dane potrzebne do opłacenia zamówionych biletów. Za zamówione bilety należy zapłacić w terminie określonym w mailu na konto bankowe Tour & Travel Poland s.c. podane w mailu.

Pakowanie i wysyłka biletów odbywać się będzie od dnia 1 grudnia 2018 roku według kolejności składanych zamówień.

 § 4. Ceny biletów

Ceny biletów na stronie Sklepu Internetowego

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, wyliczana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

 § 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać wyłącznie przelewem elektronicznym lub zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Podczas wykonywania przelewu Klient powinien wpisać w tytule przelewu numer rezerwacji celem zidentyfikowania przelewu. Po potwierdzeniu przez system bankowy wpływu płatności za bilety Klient otrzyma na adres mailowy znajdujący się w bazie danych systemu, informację o zaksięgowaniu wpłaty (odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu – ze względu na możliwość jego edytowania przez użytkownika – spoczywa na użytkowniku), co umożliwi użytkownikowi sprawdzenie czy dokonana wpłata została uwzględniona.

Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

Informujemy, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

Ostrzegamy, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w imprezie.

Klient może wybrać następujące formy dostawy zakupionych biletów: przesyłkę krajową listem poleconym, przesyłkę kurierską krajową lub odbiór osobisty przed imprezą w biurze Tour & Travel Poland s.c. w Zakopanem, ul. Kościuszki 15. Dostępność oferowanych form dostawy biletu jest uzależniona od czasu jaki pozostał od dnia zakupu biletu do dnia imprezy.

Czas i koszty dostawy biletu uzależnione są od wybranej przez nabywcę formy dostawy biletu. Wszelkie koszty związane z dostawą biletu ponosi nabywca.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 6. Dystrybucja biletów

Dystrybucja biletów uzależniona jest od terminu dostarczenia biletów Sprzedającemu przez Organizatora. Dokładne terminy rozpoczęcia dystrybucji będą podawane na stronie internetowej Sprzedającego: www.skoki2020.eu   oraz  www.sklep.ttpoland.eu .

Wcześniejsze otrzymanie biletów nie jest możliwe. Użytkownik może śledzić status swojej rezerwacji po zalogowaniu się w systemie.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Klient miał realną szansę otrzymania biletów przed imprezą. Dlatego w razie zagrożenia taką sytuacją (krótki czas pomiędzy ewentualnym nadaniem przesyłki a datą imprezy) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany formy dostawy lub odbioru bez zgody użytkownika. Jeśli dzięki tej zmianie Sprzedający nie poniesie kosztów dostawy, wpłacona wcześniej na konto Sprzedającego opłata za przesyłkę zostanie Klientowi zwrócona.

W sytuacji gdy przesyłka z biletami wróci do Sprzedającego z powodu niedokonania doręczenia, wówczas Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi otrzymanie biletów przed imprezą. Zależnie od sytuacji, czasu pozostałego do imprezy Sprzedający będzie się starał zorganizować ponowną wysyłkę na koszt użytkownika lub w odbiór własny przesyłki w biurze Sprzedającego w Zakopanem, ul. Kościuszki 15. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie biletów przez Klienta.

§ 7. Dane osobowe

W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może zmienić swoje dane w każdym czasie poprzez stronę internetową www.sklep.ttpoland.eu albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej użytkownika lub żądać ich usunięcia. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "Biuro w Zakopanem" oraz „Kontakt” umieszczonych w lewym panelu na głównej stronie www.sklep.ttpoland.eu.

 § 8. Zwroty

Brak prawa odstąpienia od umowy
Klientowi zawierającemu umowę w sklepie internetowym www.sklep.ttpoland.eu poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia
Zakupiony i niewykorzystany bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieodbycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakup i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Organizatora. Koszty dostawy biletu nie podlegają zwrotowi. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą na adres Sprzedawcy lub Organizatora.

  § 9. Postanowienia końcowe

Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.

Informujemy, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny."

Ostrzegamy, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w imprezie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Klienta jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2013 r.

 


Przejdź do strony głównej