wyszukiwanie zaawansowane
1 » 2 » REGULAMIN ORGANIZATORA3

REGULAMIN ORGANIZATORA

Data dodania: 22-07-2016 Przed zakupem biletów na imprezę nabywca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Organizatora, który zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Organizatora, tj. Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem 34-500, przy ulicy Bronisława Czecha 1b oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem, a uczestnikiem imprezy.
Treść regulaminu Organizatora dostępna po kliknięciu "czytaj więcej".


Regulamin Organizatora

Określający zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie
1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Organizatora, tj. Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopane 34-500 przy ulicy Bronisława Czecha 1b oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.

 2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy w zakresie jej głównego programu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje zwrot nominalnej ceny zakupu biletu na pisemny wniosek złożony w siedzibie organizatora lub w punkcie zakupu biletu w terminie 7 dni, na podstawie dowodu zakupu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni, od daty jego wpływu do siedziby organizatora lub punktu zakupu biletu.

2.3 Organizator ma prawo zmienić program imprezy z ważnych przyczyn od niego niezależnych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja uczestników lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie, któregokolwiek z elementów imprezy.

2.4 W ramach imprezy organizator zorganizuje oprawę artystyczną połączoną z konkursami, grami i zabawami tanecznymi prowadzonymi przez wykwalifikowanych dj-ów, sprzedaż produktów regionalnych, zaplecze sanitarne, ponadto jako atrakcją dodatkową będzie przeprowadzony konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który nie jest objęty głównym programem imprezy.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet w przypadku nie odbycia się, któregokolwiek z elementów dodatkowych nie objętych głównym planem imprezy z przyczyn wskazanych w punkcie 2.3.

 3. Zakres obowiązków Uczestnika.

3.1 Uczestnik imprezy jest zobligowany do zapoznania się z jej Regulaminem, w tym „Regulaminem Imprezy Masowej”, Regulaminem Skoczni Narciarskiej i innymi zasadami, które mogą dotyczyć zarówno samej imprezy, jak i osób biorących w niej udział.

3.2. Uczestnik poprzez wstęp na teren odbywania się imprezy wyraża zgodę na:

a) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy do celów marketingowych Organizatora;

b) przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;

c) znalezienie się w zatłoczonym pomieszczeniu, wraz z utrudnieniem wynikającym z takich okoliczności;

 4. Bilety, wejście

4.1 Zakupiony bilet należy traktować, jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na teren imprezy, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

4.2 Bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie uprawnia do wejścia na imprezę, refundacji ani zamianie na inny bilet.

4.3 Organizator nie wydaje duplikatów biletów.

4.4 W razie dystrybucji biletów za pośrednictwem tzw. voucherów, niniejsze zasady stosuje się odpowiednio.

4.5 Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion skoczni w każdym dniu imprezy, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu.

4.6 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez zgody Organizatora.

4.7 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

4.8 Wejście na stadion skoczni odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora, bramy wejściowe na skocznię zostaną zamknięte o czasie określonym przez Organizatora.

4.9 Zakupiony i niewykorzystany bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieobycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakup i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Organizatora.

 5. Bezpieczeństwo imprezy

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, niebezpiecznych narzędzi oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

d) zakazać wnoszenia na teren imprezy określonych przedmiotów, nie wskazanych w pkt. 3.1 ppkt. C takich jak butelek z napojami, drzewców, itp.

e) zmienić miejsce, do zajęcia którego uprawnia bilet, w zakresie dowolnego poziomu nawigacji.

 6. Postanowienia dodatkowe

6.1 Niezależnie od niniejszych zasad uczestnik jest obowiązany przestrzegać stosownych zapisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

6.2 Nabywca poprzez zakup biletu, akceptuje powyższe zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie bez zastrzeżeń.

6.3 Sprzedawca biletu nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności za działania Organizatora w zakresie dotyczącym imprezy, nie wyłącza to odpowiedzialności za działania sprzedawcy i osób, którymi się posługuje mające na celu wyrządzenie szkody Organizatorowi i Uczestnikowi.


Przejdź do strony głównej